A A A
 

SAM_5973.JPG

O nás

Naša dvojtriedna materská škola  sa nachádza v strede obce, jej prevádzka začala v  roku 1975. Budova je zrekonštruovaná a zmodernizovaná.

Exteriér materskej školy tvorí nové dopravné ihrisko, multifunkčná preliezačka, kolotoč, hojdacie hniezdo, strunové, váhové hojdačky, tranpolína, pieskovisko, altánok, detské domčeky, kladiny a pohyblivý mostík. Estetiku školskej záhrady dotvára kvetinová výzdoba.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v  oblasti sociálno-emocionálnej,

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a  zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v  spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami. Na základe záujmu rodičov funguje v materskej škole krúžok anglického jazyka.

Na predprimárne  vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku.
Do  výchovno – vzdelávacieho procesu sú v  triedach medzi deťmi začlenené aj deti so
špeciálnymi  výchovno - vzdelávacími potrebami. V rámci ochrany zdravia využívame
multimediálny projekt Adamko hravo-zdravo. Pre efektívnejšiu prácu  uplatňujeme v praxi tiež prvky Školy dokorán.
Dobrá   spolupráca s rodičmi je jedným z  hlavných cieľov našej školy. Rodičia sú
prostredníctvom  rodičovských združení, pohovorov a oznamov informovaní o akciách a
podujatiach  školy, na ktorých sa zároveň môžu podieľať a zúčastňovať. Okrem toho
skvalitňujeme interakciu medzi školou a ostatnými  subjektmi výchovy a vzdelania.

SAM_5980.JPG