A A A
 


Materská škola Moyzesova 263/12, 020 01 Dolné Kočkovce

Školský vzdelávací program

Zdravé deti po celý rok

Stupeň vzdelania: ISCED 0

V Dolných Kočkovciach 28.8.2009 Rosinová Jana

riaditeľka MŠ

Prerokované v pedagogickej rade dňa: 28.8.2009

Prerokované v pedagogickej rade dňa: 28.8.2014 Jancíková Božena

riaditeľka MŠ

Prerokované v rade školy: 31.8.2009

Platnosť školského vzdelávacieho programu, revidovanie

Dátum

Zaznamenania, zmeny, úpravy a pod.

Platnosť školského vzdelávacieho programu od:

1.9.2009

1. Všeobecná charakteristika školy:

Naša materská škola je dvojtriedna. Do prevádzky bola daná v  roku 1975. V rámci

finančných možností bola čiastočne zrekonštruovaná a  zmodernizovaný bol interiér i

jej  exteriér. Budova školy sa nachádza v strede obce. Navštevujú ju deti od 2,5 do 6

rokov. Väčšina pochádza z Dolných Kočkoviec, no chodia sem i deti z  Beluše, Púchova

 a okolia. Zapojení sme do celonárodného projektu Škola podporujúca zdravie.

V rámci ochrany zdravia využívame aj ďalší multimediálny projekt Adamko hravo-zdravo.

Pre efektívnejšiu prácu uplatňujeme v praxi tiež prvky Školy dokorán.

Do výchovno – vzdelávacieho procesu sú v  triedach medzi deťmi začlenené aj deti so

špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.

Dobrá spolupráca s rodičmi je jedným z  hlavných cieľov našej školy. Rodičia sú

prostredníctvom rodičovských združení, pohovorov a oznamov informovaní o akciách a

podujatiach školy, na ktorých sa zároveň môžu podieľať a zúčastňovať. Okrem toho

skvalitňujeme interakciu medzi školou a ostatnými subjektmi výchovy a vzdelania.

2. Cieľ a poslanie výchovy a vzdelania:

Získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať sa po celý život,

podporovať celostný osobnostný rozvoj detí v tvorivej atmosfére,

uplatňovať humanistickú výchovu a vzdelávanie,

napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi,

uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na základnú školu,

posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciam štátu, k štátnemu jazyku,

získavať úctu k ľudským právam a základným slobodám,

pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti,

naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť.

3. Stupeň vzdelania: ISCED 0

4. Vlastné zameranie školy: Podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,

učiť sa rešpektovať všeľudské hodnoty,

rozvíjať pozitívne osobnostné vlastnosti každého dieťaťa,

prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,

plniť úlohy Školy podporujúcej zdravie,

učiť sa chrániť svoje zdravie a zdravie iných,

poskytovať logopedickú starostlivosť,

vytvárať kvalitné edukačné a hrové prostredie,

uplatňovať princíp aktivity dieťaťa,

rozvíjať predčitateľskú gramotnosť,

podporovať prirodzenú pohybovú aktivitu a rôzne športové

činnosti,

učiť sa chrániť životné prostredie,

rozvíjať environmentálne cítenie,

oboznamovať sa s anglickým jazykom,

rozvíjať sebahodnotenie detí,

vytvárať vhodné podmienky pre nadané deti,

podporovať počítačovú gramotnosť.

5. Dĺžka dochádzky: 1 – 4 roky

6. Forma výchovy a  vzdelania: celodenná, podľa požiadaviek rodičov umožňujeme aj

poldennú formu výchovy a vzdelávania.

7. Vyučovací jazyk: slovenský.

8. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o  získanom vzdelaní:

Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej

škole je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

9. Profil absolventa:

Absolvent predprimárneho vzdelania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania

v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti. Na získanie profilu absolventa

predprimárneho vzdelania je potrebné, aby dieťa dosiahlo v závere predškolského veku

základy kľúčových kompetencií.

Kompetencie dieťaťa predškolského veku:

1. Psychomotorické

2. Osobnostné / intrapersonálne/ - základy sebauvedomenia

- základy angažovanosti

3. Sociálne /interpersonálne/

4. Komunikatívne kompetencie

5. Kognitívne kompetencie – základy riešenia problémov

základy kritického myslenia

základy tvorivého myslenia

6. Učebné kompetencie

7. Informačné kompetencie

10. Vzdelávacie oblasti:

Z obsahového hľadiska sú tematické okruhy zamerané:

Ja som – na rozvíjanie osobnostných kompetencií, zmyslov, vzťahu dieťaťa k rodine a  k

okoliu, na sebapoznanie, sebaprezentáciu, na sociálne, emocionálne, motorické a

kognitívne vnímanie života dieťaťa.

Ľudia – na rozvíjanie sociálnych skúseností a vzťahu ku spoločenstvu ľudí, kontakty

s ďalšími skupinami ľudí, na oboznamovanie sa s pracovnými a inými aktivitami

ľudí, na rozvíjanie predstáv o miestach, kde ľudia žijú a tvoria, o prostrediach,

v ktorých sa nachádzajú, o multikultúre, etnikách, rasách.

Príroda – na rozvíjanie poznania elementárnych zákonitostí života na zemi, prírodných

javov, živých i  neživých predmetov, na formovanie začiatkov ekologickej

kultúry, na vytváranie pohľadu na svet prírody a vzťahu k prírode, na vytváranie

základov svetonázoru a získavanie základných vedomostí o zemi a vesmíre.

Kultúra - na rozvíjanie kontaktov dieťaťa so svetom duševných činností ľudí, rozvoja

vnímania a uplatňovania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry.

Tematické okruhy sa vzájomne prelínajú a  dopĺňajú. Každý tematický okruh zahŕňa tri

vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:

1. perceptuálno-motorickú

2. kognitívnu

3. sociálno-emocionálnu

Rozvíjajú sa integrovane, sú navzájom prepojené.

11. Charakteristika a organizácia predprimárneho vzdelávania:

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v  oblasti sociálno-emocionálnej,

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a  zručnosti, utvára

predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v  spoločnosti v  súlade

s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku.

Ak je voľná kapacita prijímame deti aj od dva a pol roka. Prednostne sa prijímajú deti,

ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej

dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

12. Organizačné usporiadanie denných činností:

Usporiadanie denných činností je spracované vo forme denného poriadku. Zabezpečené je

Vyvážené striedanie činností, dodržiavanie zásad správnej životosprávy, vytváranie

časového priestoru na hru a učenie a dodržiavanie pevne stanoveného času na činnosti

zabezpečujúce životosprávu.

Usporiadanie dňa

6,00 hod – 8,10 hod: príchod detí, hry a hrové činnosti, edukačné aktivity

8,10 hod – 8,30 hod: pohybové a relaxačné cvičenia

9,00 hod – 10,00 hod: hry a hrové činnosti, edukačné aktivity

10,00 hod – 11,30 hod: pobyt vonku

11,30 hod – 12,00 hod : hygiena, obed

12,00 hod - 14,00 hod: odpočinok

14,00 hod – 14,30 hod: hygiena, olovrant

14,30 hod – 15,30 hod: popoludňajšie edukačné aktivity, hry a hrové činnosti

13. Osobitosti výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

Špeciálne výchovno - vzdelávacie potreby sú u  dieťaťa diagnostikované školským

zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia

alebo nadania alebo vývinu dieťaťa v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie

ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností

alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania. Vo všetkých

organizačných formách vzdelávania vytvárame deťom špecifické podmienky pre ich

úspešné vzdelávanie. Vzdelávacie štandardy prispôsobíme v  maximálnej miere

špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám a  rozvojovým možnostiam detí a

 vypracujeme pre ne individuálne plány. Individuálny program vypracuje špeciálny

pedagóg spolu s učiteľkou, prípadne ďalšími odbornými zainteresovanými pracovníkmi.

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:

a/ dieťa so zdravotným znevýhodnením

b/ dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia

c/ dieťa s nadaním

Zákonným zástupcom začlenených detí sú pravidelne podávané informácie

v individuálnych pohovoroch.

Deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia je zo strany učiteliek venovaný patričný

individuálny prístup.

Výchovu a  vzdelávanie detí s  nadaním uskutočníme prostredníctvom vzdelávacích

programov zameraných na príslušné nadania. Vytvárame vhodné podmienky pre

rozvoj príslušného nadania a zabezpečujeme dostatok pomôcok na rozvoj talentu. Naše

deti sa aktívne zúčastňujú na akciách a  súťažiach podporujúcich ich druh talentu.

Komunikáciou s rodičmi dbáme, aby sa nadanie detí rozvíjalo aj po odchode s materskej

školy.

14. Personálne zabezpečenie: Učiteľky spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej

spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou

Personálne obsadenie:

Pedagogickí zamestnanci: Jancíková Božena - riaditeľka MŠ

Pšenáková Alena

Kucharíková Gabriela

Vrbová Zdenka

Prevádzkoví zamestnanci: Púčková Gabriela - školníčka + obsluhovačka plynového

vykurovania

Zamestnanci ŠJ pri MŠ: Belicová Jarmila - vedúca ŠJ + pomocná kuchárka

Macková Iveta - hlavná kuchárka

15. Aktuálne materiálno - technické podmienky:

Materská škola má dve triedy:

  1. trieda: deti 3 - 4,5 ročné - počet: 21 detí
  2. trieda: deti 4,5 - 6 ročné – počet: 21 detí

Materiálno-technické podmienky materskej školy sú na dobrej úrovni. Priestorové

podmienky sú vyhovujúce vo vzťahu k počtu detí. Zrekonštruovali sme hygienické

zariadenia, máme nové plastové okná, dali sme vymaľovať priestory MŠ a budovu.

V triedach sme vymenili detský nábytok, odstránili závesy a dlhé záclony, zakúpili no-

vé učebné pomôcky, interaktívne tabule, v druhej triede bolo vytvorené počítačové cen-

trum s novými stolíkmi, PC, tlačiarňou, hovoriacimi štipcami, digitálnym mikrofónom,

kamerou, interaktívnou stenou a robotickou včelou. Obe triedy boli doplnené estetickými

prvkami a centrá aktivít sa tak stali pred deti podnetné a zábavné. Doplnili sme aj športové

náradie a náčinie.

V spálňach je nová posteľná bielizeň, ležadlá, protialergické vankúše, paplóny, vyteplené

podložky.

Exteriér je udržiavaný, doplnený novým dopravným ihriskom, záhradným náradím

ako sú napr. multifunkčná preliezka, kolotoč, húpacie hniezdo, trampolína a  pod.

Školský dvor esteticky dopĺňa kvetinová výzdoba

Opravená a  zastrešená terasa ponúka možnosti edukačnej činnosti a  hier detí aj

v  prípade nepriaznivého počasia. MŠ vytvorením podmienok rešpektuje

psychohygienické požiadavky detí a potreby učiteliek.

16. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní:

V  materskej škole sa dodržujú bezpečnostné a  hygienické normy. Podmienky na

zaistenie bezpečnosti a  ochrany zdravia pri výchove a  vzdelávaní sú podrobnejšie

rozpracované v  prevádzkovom a  školskom poriadku. Zamestnancom sú prideľované

osobné ochranné prostriedky. Vytvárame bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky.

Vedená je evidencia úrazov zamestnancov i  detí. Je dbané na čistotu a pravidelnú

dezinfekciu priestorov.

Deti sú pri činnostiach vedené k dodržiavaniu bezpečnosti a  ochrany zdravia. V MŠ je

zákaz fajčenia, ktorý sa dodržuje.

17. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí:

- dosiahnuté výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti,

- pedagogická diagnostika,

- produkty detskej činnosti,

- spokojnosť rodičov

- pre integrované deti využívame osobitý systém kontroly a hodnotenia

18. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov:

hodnotenie pedagogických zamestnancov:

- pozorovanie / hospitácie/,

- rozhovor,

- výsledky práce s deťmi.

- vzájomné hodnotenia učiteľov / vzájomné hospitácie, otvorené hodiny a pod./,

- vzdelávanie,

- samovzdelávanie a štúdium,

- tvorba pomôcok,

- tvorba projektov,

- ochota a pružnosť pri plnení úloh školy,

- vlastná iniciatíva

hodnotenie nepedagogických zamestnancov:

- plnenie pracovných povinností,

- zapájanie sa do projektov, akcií a podujatí MŠ,

- vlastná iniciatíva

diagram_1.png

19. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov:

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov je nutné z hľadiska zvyšovania celkovej úrovne kvality

výchovno-vzdelávacej činnosti. Pedagogickí zamestnanci sa budú vzdelávať na základe

ponuky Metodicko-pedagogického centra Bratislavy, Banskej Bystrice a Trenčína

a iných poskytovateľov.

Témy týždňa v ŠkVP

Zdraví v jeseni: 9/1 Zoznamovanie

9/2 Moja rodina

9/3 V našej materskej škole

9/4 Krásy jesene

9/5 Farebný svet

10/1 Ovocné a zeleninové kráľovstvo

10/2 Dopravná križovatka

10/3 Pracovné činnosti v materskej škole

10/4 Športom za zdravím

11/1 Predmety okolo nás

11/2 Domáce zvieratá

11/3 Kto som

11/4 Tajomný les

11/5 Príde Mikuláš

Zdraví v zime: 12/1 Tešíme sa na Vianoce

12/2 Vianočné zdobenie

12/3 Radostné Vianoce

1/1 Zimné radovánky

1/2 Fašiangový karneval

1/3 Čas

1/4 Lesné zvieratká v zime

2/1 Neživá príroda

2/2 Dopravná situácia

2/3 Ľudia a ich práca

2/4 Vlastnosti predmetov

Zdraví na jar: 3/1 Abeceda zdravia

3/2 Počasie

3/3 Jarná príroda

3/4 Veľká noc sa blíži

4/1 Domáce zvieratá a ich mláďatá

4/2 Ochrana životného prostredia

4/3 Život v lese

4/4 Zdravie

5/1 Naše mamičky

5/2 Cestujeme po Slovensku

5/3 Kde rastú kvety?

5/4 MDD

Zdraví v lete: 6/1 Život pri rybníku

6/2 Exotické zvieratá

6/3 Prázdninové leto

6/4 Horúce leto