A A A
 
Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám zverejňujeme knihu prijatých
faktúr a knihu vydaných faktúr